Zprostředkování zaměstnání
Astenal service
Francouzská 284/94
Praha 10 - Vršovice

Specifikace agentury

Jsou to právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, udělené generálním ředitelstvím Úřadu práce.

Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně nebo jako podnikatelskou činnost za úhradu, včetně za účelem dosažení zisku.

Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky.

Formy zprostředkování zaměstnání agenturou práce

Pracovní právo stanovuje tři základní formy zprostředkování zaměstnání agenturami práce:

 • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející,
 • vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovníky,
 • zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele – jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

 Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu

Agentury práce zastupují uchazeče o zaměstnání v kontaktu s firmami a pomáhají jim se všemi náležitostmi při hledání práce.

Kandidáti se obracejí na agentury na základě doporučení nebo přes vyhledání na internetu, a také veletrhy pracovních příležitostí. Osobní údaje kandidáta agentura práce vkládá do databáze uchazečů, pokud se vhodné pracovní místo neobjeví.

Vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele

Spolupráce mezi zaměstnavatelem a agenturou práce zpravidla se skládá z několika etap.

 • Předběžné konzultace, kdy zaměstnavatel formuluje zakázku, požadavky pro získávání a výběr pracovníků.
 • Výběr pracovníků ze strany klienta: zajištění setkání zaměstnance se zákazníkem, pomoc při provádění pohovoru.
 • Konečná dohoda o všech otázkách mezi kandidátem a klientem.
 • Záruční podmínky, závazek vyměnit nevhodného zaměstnance.

Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele

Jednou ze základních forem zprostředkování zaměstnání agenturou práce je zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele nebo agenturní zaměstnávání. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem. Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním postižením.

Podmínky udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře práce vydává Úřad práce na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby. Podmínkou udělení povolení právnické osobě je bezúhonnost a splnění podmínek fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání. Podmínky udělení povolení fyzické osobě je dosažení věku 18 let, bezúhonnost, odborné praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, a to v rozsahu alespoň 2 roků u osoby vysokoškolský vzdělané a 5 roků u osoby se středoškolským vzděláním.

Pojištění agentury práce

Agentura práce je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku, na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu.

Pojištěna musí být agentura práce, která provádí zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zaměstnanosti.

Veškerá povolení ke zprostředkování zaměstnání uvedená v příslušném ustanovení zákona o zaměstnanosti vlastníme a pojištění agentury práce je nedílnou součástí naší činnosti, kterým také disponujeme a bez kterých by nebylo možné naši činnost provozovat.


Agentura Astenal
 • Komplexní služby
 • Dočasné přidělování
 • Kandidáty pečlivě vybíráme
 • Splníme specifické požadavky
 • Zaměstnávání z třetích zemí i EU
Kontakty

Astenal service s.r.o.